Kaja Medical & Spa

Bezpieczeństwo w Centrum Uzdrowiskowym

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19, w ramach procedury zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i personelowi hotel zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

COVID

Zasady bezpieczeństwa

Działając jako podmiot leczniczy wdrożyliśmy wszystkie zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.  
 1. Hotel umieścił na terenie hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla Gości, przy wejściach do hotelu, recepcji, restauracji, rehabilitacji, basenu i toalet.
 2.  Zapewnił środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie.
 3.  Zapewnił możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 4.  Zaopatrzył pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki oraz maseczki ochronne, ew. przyłbice.
 5.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesił instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 6.  Zapewnił sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
  • Po każdym Gościu następuje rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
  • Personel sprzątający został wyposażony i przestrzega zasad używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
  • Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane są w reżimie sanitarnym.
  • Wprowadził dezynfekcje sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom po każdym użyciu.
 7. Stosuje się do zaleceń dotyczących ilości osób przebywających w hotelu (zgodnie z rozporządzeniem MR i GIS).
 8. Przygotował procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia pracowników lub Gości i skutecznie poinstruował pracowników.
 9. Wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Po każdym pobycie pokoje hotelowe są wietrzone przez co najmniej 30 minut oraz ozonowane i dezynfekowane.
Nasz personel z jak największą starannością dba o to, aby pobyt przebiegł miło, a także bezpiecznie.
Serdecznie zapraszamy!